TUL FA


NÁPLŇ PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ NA JEDNOTLIVÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH


Přijímací řízení na akademický rok 2008/2009

Termín podání přihlášky ke studiu pro bakalářské obory: 30. 11. 2007

Způsob vyrozumění o přijetí přihlášky - uchazeč obdrží pozvánku k přijímacím zkouškám.

Termín přijímacích zkoušek do I. ročníku bakalářského studia:
1. kolo - odevzdání domácích prací 8.leden 2008
2. kolo - únor 2008
3. kolo - únor 2008


Administrativní poplatek: 500,-- Kč

Uchazeč spolu s přihláškou zašle buď poslední díl složenky typu A-V, nebo peněžním ústavem potvrzenou kopii převodního příkazu (fakulta na požádání rozesílá předtištěné složenky). Přihláška ke studiu bude zaevidována až po zaplacení administrativního poplatku na účet Technické univerzity v Liberci u ČSOB Liberec číslo 305806603/0300, variabilní symbol 649136 (v případě použití poštovní poukázky A-V je konstantní symbol 0379). Tento poplatek se týká i uchazečů, kteří nepostoupí do druhého či třetího kola přijímacích zkoušek a je nevratný. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání, které je součástí přihlášky ke studiu na vysoké škole je požadováno.

Forma a požadavky přijímacích talentových zkoušek do I. ročníku bakalářského studijního programu

Architektura a urbanismus - architektura
Přijímací talentová zkouška je tříkolová.

V prvním kole předkládají uchazeči domácí práce, kterými prokazují talentové předpoklady ke studiu zvoleného studijního programu. Přijímací komise vybere na základě těchto prací část uchazečů, kteří prokázali požadovanou míru komplexních talentových a dalších předpokladů pro studium architektury, tedy potřebnou způsobilost pro toto studium podle odst. 1 § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.Tito vybraní uchazeči jsou pozváni k účasti ve druhém kole zkoušky.
Druhé kolo má charakter vícedenní talentové zkoušky, sestávající z písemné, výtvarné a architektonické části. Písemná část je tvořena testem z dějin umění a architektury a všeobecného kulturního přehledu a testem z matematiky v rozsahu gymnaziální látky. Výtvarná část obsahuje kresbu dle skutečnosti a prostorovou kompozici na dané téma. Architektonická část je tvořena drobným architektonickým úkolem. K třetímu kolu jsou pozváni pouze vybraní uchazeči.
Třetí - ústní část má charakter rozhovoru nad vytvořenými pracemi.

Smyslem přijímací zkoušky je vybrat uchazeče s nejlepší prostorovou představivostí, výtvarným nadáním a tvořivými schopnostmi.

Uchazeči, kteří uspějí u talentové zkoušky, jsou ke studiu přijati po předložení maturitního vysvědčení. Do I. ročníku je každoročně přijímáno max. 35 studentů.