ARCHITEKTURA > SAMOSTUDIUM > vš - popis > FA VUT
 
 

FA VUT


NÁPLŇ PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ NA JEDNOTLIVÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH


Přijímací řízení na akademický rok 2008/2009

ZÁKLADNÍ INFORMACE o studiu a přijímacím řízení do bakalářského studijního programu
na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně pro školní rok 2008/2009
FA VUT Telefon Fax
Internet
Poříčí 5, 639 00 Brno 5 4114 6620
5 4114 6623
http://www.fa.vutbr.cz
Obor studia
ARCHITEKTURA
Délka studia
Současná délka studia bakalářského studijního programu je 8 semestrů studia. Studium je univerzálního charakteru, zaměřené k výchově výkonného projektanta - architekta. Po složení státní bakalářské zkoušky a obhájení bakalářského projektu se absolventům uděluje akademickýtitul „bakalář“ (Bc.).
Forma studia
prezenční
Počet přijímaných uchazečů
Počet přijatých studentů do I. ročníku studia na Fakultu architektury VUT v Brně pro akademickýrok 2008/2009 byl stanoven na 100 studentů.
Uplatnění absolventa
Absolvent bakalářského studijního programu je připravován pro činnost v architektonicko-stavebních kancelářích a dalších institucích v oblasti výstavby a architektury. Je schopen řešit základní úlohy navrhování staveb od širších urbanistických vazeb až po technický a výtvarnýdetail.
Termín podání přihlášek a její náležitosti
30. 11. 2007
Upozorňujeme uchazeče o studium, že přihlášky ke studiu přijímáme pouze v papírové formě (ne elektronicky).
K přihlášce ke studiu je nutno přiložit originál dokladu o úhradě administrativního poplatku za přijímací řízení (uchazeč si pro svoji potřebu pořídí kopii). Uchazeči ze Slovenska si vyžádají tiskopis přihlášky na studijním oddělení Fakulty architektury VUT v Brně.
Přihláška ke studiu musí být ve všech položkách řádně vyplněna. Požadujeme potvrzení osprávnosti údajů včetně podpisu a razítka střední školy. Správnost vyplněné přihlášky garantujestřední škola. Uchazeči, kteří se nehlásí přímo ze střední školy, předloží úředně ověřené kopie vysvědčení. Potvrzení o zdravotním stavu uchazeče nepožadujeme.
Přihlášky uchazečů, které nebudou splňovat požadované náležitosti, nebudou přijaty.
Přihláška ke studiu je k dispozici na www.vutbr.cz, studium, přijímací řízení.
Termíny přijímacích zkoušek
Talentová zkouška – leden 2008.
Uchazeči, kteří nesplní požadavky talentové zkoušky, nebudou již zváni k druhé části přijímacízkoušky a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na Fakultě architektury VUT v Brně.Druhá část přijímací zkoušky - červen 2008. Přesný termín druhé části přijímacího řízení bude sdělen uchazečům kteří vykonají úspěšně talentovou zkoušku.
Administrativní poplatek
Za přijímací řízení byl stanoven administrativní poplatek ve výši 550,- Kč. Administrativní poplatek je nutno uhradit předem bankovním převodem nebo složenkou, kterou získáte na poště.
Číslo účtu: 111043943/0300
Banka: ČSOB Brno-město
Variabilní symbol: 649990
Konstantní symbol: 0308
Specifický symbol: 0558
Převodová pošta: 639 00 Brno
Originál dokladu o zaplacení administrativního poplatku je nutno přiložit k přihlášce ke studiu.
Podmínky přijetí
Přijati budou uchazeči, kteří dosáhli úplného středního nebo úplného středního odbornéhovzdělání, úspěšně absolvovali přijímací řízení, a kteří dosáhli takového bodové ohodnocení v celém přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů.
Charakteristika nároků na
a) Talentová zkouška
uchazeče u přijímací zkoušky
b) Písemný test z matematiky a deskriptivní geometrie - v rozsahu středoškolské látky gymnázií. c) Písemný test z oblasti kultury, architektury a umění - základní znalosti v uvedených oblastech.
d) Ústní odborná rozprava
Další doplňující informace k požadavkům přijímací zkoušky
Den otevřených dveří – 13.10.2007 v 10 hodin se bude konat na Fakultě architektury VUT, Brno, Poříčí 5.
Upozorňujeme zahraniční uchazeče, že Fakulta architektury VUT v Brně má akreditovaný bakalářský studijní program pouze v českém jazyce. Z těchto důvodů vykonají zájemci o studium vedle ostatních předepsaných zkoušek i zkoušku z českého jazyka. Výjimku tvoří uchazeči ze Slovenska.
Uchazeči o studium, pokud jsou cizinci (netýká se uchazečů ze Slovenska) jsou povinni doložit k přihlášce ke studiu doklad o dosaženém vzdělání. Tato absolvovaná studia v zahraničí musí být v ČR uznána. Absolvování zahraničního středoškolského vzdělání ukončeného maturitou nostrifikuje příslušný Krajský úřad, odbor školství.
Absolventi Evropských škol, kteří získali osvědčení o Evropském bakalaureátu, předloží úředně ověřený doklad o absolvování.
Poplatek za studium
Upozorňujeme uchazeče, kteří již na vysoké škole studovali nebo studují, na poplatky za studium, které se vyhlašují na každý akademický rok. Jejich výše bude zveřejněna na úřední desce Fakulty architektury.
- za studium delší než je standardní doba studia programu zvětšená o jeden rok
- za další studium absolventů bakalářského nebo magisterského programu na jiné vysoké škole
Prof.Ing.arch.Vladimír ŠLAPETA,DrSc. děkan


INSTRUKCE k přijímacím zkouškám do bakalářského studijního programu uskutečňovaného na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně pro školní rok 2008/2009
Talentová zkouška
Talentová zkouška má dvě části. Uchazeči o studium vypracují:
1. Kresebnou studii dle předlohy (kresba tužkou, délka trvání 60 min)
2. architektonický úkol (kresba tužkou, délka trvání 120 min).
Písemný test z matematiky
V rozsahu středoškolské látky gymnázií. (doba zpracování 60 min)
Písemný test z matematiky konají všichni uchazeči, kteří postoupili do druhého kola přijímacího řízení.
Písemný test z deskriptivní geometrie
V rozsahu středoškolské látky gymnázii. (doba zpracování 60 min)
Požadavky ke zkoušce z deskriptivní geometrie.
Kuželosečky, jejich konstrukce, ohniskové vlastnosti. Afinita kolineace v rovině. Kolmé promítání na dvěprůmětny, průměty bodů, přímek a roviny. Úlohy metrické, skutečná velikost útvarů v rovině. Roviny a přímkyvzájemně kolmé. Třetí průmětna. Průměty jehlanů, válců, hranolů, kuželů a koule.
Řez tělesa rovinou. Průsečíky přímky s elementárním tělesem.
Písemný test z deskriptivní geometrie konají všichni uchazeči, kteří postoupili do druhého kolapřijímacího řízení.
Písemný test z oblasti kultury, architektury a umění
Základní znalosti v uvedených oblastech. (doba zpracování 45 min)
Písemný test z oblasti kultury, architektury a umění konají všichni uchazeči.
Hodnocení přijímací zkoušky
Všechny části přijímací zkoušky se hodnotí přidělením bodů:
- talentová zkouška max. 1 000 bodů
- deskriptivní geometrie max. 250 bodů (0 – 250 bodů, podle bodové hodnoty
jednotlivých příkladů)
- matematika max. 250 bodů (0 – 250 bodů, podle bodové hodnoty
jednotlivých příkladů.
- odborný test max. 250 bodů (0 –250 bodů, podle bodové hodnoty
jednotlivých příkladů)
-ústní odborný pohovor max. 250 bodů
Pro celkové hodnocení uchazeče se sčítají body dosažené během celého přijímacího řízení.
Maximální možný počet získaných bodů 2 000 bodů
O přijetí uchazeče rozhoduje děkan fakulty na základě pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů.
Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí součet bodů za talentovou zkoušku.
Prof.Ing.arch.Vladimír ŠLAPETA,DrSc.
děkan


 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign