ARCHITEKTURA > SAMOSTUDIUM > vš - popis > FA ČVUT
 
 

FA ČVUT


NÁPLŇ PŘIJÍMACÍCH ŘÍZENÍ NA JEDNOTLIVÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH


Přijímací řízení na akademický rok 2009/2010


Děkan fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 do bakalářského studijního programu :
Název programu : Architektura a urbanismus, obor : Architektura
Typ studia : prezenční, bakalářské
Standardní délka studia : 6 semestrů
(Po ukončení tohoto studijního programu a obhájení bakalářské práce bude možné, po složení přijímací zkoušky, pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus, obor architektura)

Fakulta architektury nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří již na fakultě dvakrát neúspěšně studovali.
Uchazeči, kteří na fakultě architektury ČVUT již v minulosti jednou neúspěšně studovali, byli nebo jsou studenty Bc. nebo Mgr. programů na stavebních fakultách a fakultách architektury technických univerzit v ČR , vstoupí do přijímacího řízení s „handicapem“ 15 bodů (před zahájením přijímacího řízení jim bude odečteno 15 bodů).
Studentům Bc. programů jiných fakult doporučujeme dokončit tato Bc. studia a po jejich absolvování se přihlásit do přijímacího řízení přímo do navazujícího magisterského programu na fakultě architektury ČVUT.
Přijímací řízení pro AR 2009-2010 se uskuteční ve dvou dnech a je dvoukolové.
První kolo sestává ze 3 samostatných částí, které absolvují všichni uchazeči o studium.
První den absolvuje uchazeč výtvarnou zkoušku, následující den dopoledne zkoušku z exaktních předmětů a test ze všeobecného přehledu. O výsledcích dosažených v prvním kole budou uchazeči informováni tentýž den (2den) odpoledne.
Termín přijímací zkoušky, který každý uchazeč obdrží je závazný a lze jej měnit pouze z důvodu nemoci. K žádosti o náhradní termín je nutno přiložit lékařské potvrzení.

Části přijímací zkoušky-první kolo
1.Výtvarná zkouška se skládá ze tří úloh:
- kresba podle modelu – časový limit 105 minut
- abstraktní komposice na dané téma – časový limit 45 minut
- zobrazení architektonického prostoru – vizuální paměť – časový limit 120 minut

2. Zkouška z exaktních předmětů
- zkouška z matematiky - písemná
- zkouška z deskriptivní geometrie - písemná (zaměření především na prostorovou představivost)
- přírodní vědy - test (zkouška znalosti z přírodních a technických oborů, např. fyzika, geologie, ekologie apod.)
Otázky jsou vybrány tak, aby navazovaly na obsah předmětů na středních školách.

3. Test ze všeobecného přehledu
- všeobecná část - zahrnuje otázky z politiky, historie, filozofie a jednotlivých oblastí umění (literatura, divadlo, film, hudba, atd.)
- odborná část - zahrnuje zejména otázky týkající se architektury a jejích tvůrců

Všechny části přijímací zkoušky se hodnotí přidělením bodů:
1. Výtvarná zkouška – úloha 1 max. 10 bodů
úloha 2 max. 10 bodů
úloha 3 max. 10 bodů
Celkem max. 30 bodů

2. Zkouška z exaktních předmětů – matematika max. 10 bodů
- deskriptivní geometrie max. 10 bodů
- přírodní vědy max. 10 bodů
Celkem max. 30 bodů
3. Test ze všeobecného přehledu max. 20 bodů

Celkem max. 80 bodů


Minimální počet bodů nutný k postupu do druhého kola : 38 bodů

O výsledcích dosažených v prvním kole budou uchazeči informováni tentýž den (druhý den) odpoledne.

Druhé kolo Do druhého kola postupují pouze Ti uchazeči, kteří v prvním kole získali 38 a více bodů.
Část zkoušky - druhé kolo
1. Ústní část – interview před přijímací komisí
Při této části přijímací zkoušky posuzují jednotlivé komise zájem uchazeče o obor a jeho celkový projev - pohotovost, kultivovanost, schopnost navázat kontakt a pod.
Uchazeč komisi předloží výběr domácích prací - téma není určeno, počet a formát prací není omezen.
Na závěr je uchazeč seznámen s počtem bodů, získaných během celé přijímací zkoušky.
Hodnocení přijímací zkoušky
1.Ústní část - interview max. 35 bodů
Bodové hodnocení části 1. druhého kola. je v kategoriích: 5, 15, 25, 35
Celkové hodnocení
Pro celkové hodnocení uchazeče se sčítají dosažené body v obou kolech přijímací zkoušky.
Maximální možný počet získaných bodů 115 bodů
Minimální počet bodů pro složení přijímacích zkoušek : 72 bodů
Maximální počet přijatých uchazečů (zapsaných ke studiu): 300

Pokud splní podmínky přijímacího řízení (dosáhne 72 a více bodů) větší počet uchazečů než fakulta může přijmout, rozhoduje o přijetí děkan fakulty na základě pořadí uchazečů podle počtu bodů získaných v obou kolech přijímací zkoušky a doporučení závěrečné přijímací komise která bude zasedat 25.2.2009 a tím zakončí přijímací řízení na fakultu architektury. Je sestavena z děkana, proděkana pro pedagogickou činnost, předsedy akademického senátu a předsedů všech jednotlivých přijímacích komisí. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí součet bodů za výtvarnou zkoušku a zkoušku z exaktních věd.

Přijímací řízení bude probíhat v době od 26. 1. 2009 do 5. 2. 2009. Náhradní termín (pro nemocné) 18. – 19. 2. 2009 .
Příjem přihlášek : do 30.11.2008

Požadované (povinné) přílohy přihlášky :
životopis, ve kterém musí být uvedena veškerá předchozí studia na všech typech vysokých škol – dokončená, nedokončená i současná,
doklad o zaplacení poplatku,
potvrzený prospěch ze střední školy fakulta vyžaduje u uchazečů, kteří budou maturovat v r. 2009 (známky z konečných vysvědčení 1. – 3. ročníku).
Nebude-li přihláška obsahovat všechny požadované přílohy nebude fakultou zaregistrována (bude vrácena uchazeči).
Potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno.

Přihlášku do přijímacího řízení na BSP FA ČVUT pro rok 2009/2010 je možno podat dvěma způsoby:

a) Přihláška na klasickém tiskopise – Řádně vyplněná a podepsaná přihláška společně s výše uvedenými přílohami – se zašle poštou na adresu : Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 7, 166 34 Praha 6

b) Elektronická přihláška, kterou možno podat na adrese prihlaska.cvut.cz.
Vytištěnou, podepsanou elektronickou přihlášku je nutno zaslat poštou společně s výše uvedenými přílohami na adresu : Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 7,
166 34 Praha 6
Po dojití této vytištěné přihlášky na fakultu bude elektronická přihláška zaevidována.

Poplatek za přijímací řízení pro uchazeče 500,- Kč (u elektronického přihlašování 450,- Kč), uhradí uchazeč na účet u Komerční banky v Praze 6, číslo účtu 19-5505650247/0100, konstantní symbol 0558, variabilní symbol – uvede se rodné číslo uchazeče, převodová pošta 255 07 VAKUS Praha 5. Doklad o zaplacení je třeba připojit k přihlášce. Bez tohoto dokladu nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.
Závěrečná upozornění
O výsledku přijímacího řízení je uchazeč vyrozuměn doporučeným dopisem.
Uchazeč může ve smyslu zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. požádat
rektora ČVUT o přezkoumání rozhodnutí děkana FA ČVUT.
Tato pravidla jsou v souladu s Řádem přijímacího řízení Českého vysokého učení technického v Praze, který je přílohou Statutu fakulty architektury ČVUT.
Pro uchazeče, kteří již na vysoké škole studovali nebo studují :
České vysoké učení technické stanovuje pro studenty FA ČVUT poplatky za studium, které se vyhlašují na každý rok.
a)za studium delší než je standardní doba studia programu zvětšená o jeden rok – za každých započatých 6 měsíců 21.600,- Kč. Do doby studia se započítává též veškerá doba neúspěšně ukončených předchozích studií na ČVUT, i na jiných vysokých
školách !!
Tato výše poplatků byla stanovena pro akademický rok 2008/9. Pro akademický rok 2009/10 se předpokládá jejich navýšení na 23.000,-Kč (za každých započatých 6 měsíců).
b)za studium absolventů bakalářského nebo magisterského studijního programu –
v dalším bakalářském studijním programu 2.300,- Kč, (za každý akademický rok studia) .
Informace podává: studijní odd. FA ČVUT – pí. Nosková, telefon : 224353728,
e-mail: noskova@fa.cvut.cz, Internetová adresa: www.fa.cvut.cz

Schváleno AS FA ČVUT dne 2.4. 2008


Přijímací řízení na akademický rok 2008/2009 /archiv/


Děkan fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2008/2009 do bakalářského studijního programu :

Název programu : Architektura a urbanismus, obor Architektura
Typ studia : prezenční, bakalářské
Standardní délka studia : 6 semestrů

(Po ukončení tohoto studijního programu a obhájení bakalářské práce bude možné, po složení přijímací zkoušky, pokračovat ve studiu navazujícího magisterského studijního programu Architektura a urbanismus, obor architektura)

Fakulta architektury nepřijímá přihlášky uchazečů, kteří již na fakultě dvakrát neúspěšně studovali.
Uchazeči, kteří na fakultě architektury již v minulosti jednou neúspěšně studovali, byli nebo jsou studenty Bc. nebo Mgr. programů na fakultě stavební, vstoupí do přijímacího řízení s „handicapem“ 15 bodů (před zahájením přijímacího řízení jim bude odečteno 15 bodů).
Studentům Bc. programů jiných fakult doporučujeme dokončit tato studia a po jejich absolvování se přihlásit přímo do navazujícího programu magisterského na fakultě architektury.

Přijímací řízení, které probíhá ve dvou dnech a je dvoukolové. První kolo sestává ze 3 samostatných částí, které absolvují všichni uchazeči o studium. První den absolvuje uchazeč výtvarnou zkoušku, následující den dopoledne zkoušku z exaktních předmětů a test ze všeobecného přehledu. O výsledcích dosažených v prvním kole budou uchazeči informováni tentýž den (2den) odpoledne. Termín přijímací zkoušky, který každý uchazeč obdrží je závazný a lze jej měnit pouze z důvodu nemoci. K žádosti o náhradní termín je nutno přiložit lékařské potvrzení.

Části přijímací zkoušky - první kolo

1. Výtvarná zkouška se skládá ze tří úloh:
- kresba podle modelu – časový limit 105 minut
- abstraktní komposice na dané téma – časový limit 45 minut
- zobrazení architektonického prostoru – vizuální paměť – časový limit 120 minut

2. Zkouška z exaktních předmětů
- zkouška z matematiky - písemná
- zkouška z deskriptivní geometrie - písemná (zaměření především na prostorovou představivost)
- přírodní vědy - test (zkouška znalosti z přírodních a technických oborů, např. fyzika, geologie, ekologie apod.)
/Otázky jsou vybrány tak, aby navazovaly na obsah předmětů na středních školách./

3. Test ze všeobecného přehledu
- všeobecná část - zahrnuje otázky z politiky, historie, filozofie a jednotlivých oblastí umění (literatura, divadlo, film, hudba, atd.)
- odborná část - zahrnuje otázky týkající se architektury a jejích tvůrců

Všechny části přijímací zkoušky se hodnotí přidělením bodů:

1. Výtvarná zkouška
úloha 1 - max. 10 bodů
úloha 2 - max. 10 bodů
úloha 3 - max. 10 bodů
Celkem - max. 30 bodů

2. Zkouška z exaktních předmětů
matematika - max. 10 bodů
deskriptivní geometrie - max. 10 bodů
přírodní vědy - max. 10 bodů
Celkem - max. 30 bodů

3. Test ze všeobecného přehledu
max. 20 bodů
Celkem - max. 80 bodů

Minimální počet bodů nutný k postupu do druhého kola : 38 bodů
O výsledcích dosažených v prvním kole budou uchazeči informováni tentýž den (druhý den) odpoledne.

Části přijímací zkoušky - druhé kolo
Do druhého kola postupují pouze Ti uchazeči, kteří v prvním kole získali 38 a více bodů

1. Ústní část – interview před přijímací komisí

Při této části přijímací zkoušky posuzují jednotlivé komise zájem uchazeče o obor a jeho celkový projev - pohotovost, kultivovanost, schopnost navázat kontakt a pod. Uchazeč komisi předloží výběr domácích prací - téma není určeno, počet a formát prací není omezen. Na závěr je uchazeč seznámen s počtem bodů, získaných během celé přijímací zkoušky.

Hodnocení přijímací zkoušky
1. Ústní část - interview - max. 35 bodů
Bodové hodnocení části 1. druhého kola. je v kategoriích: 5, 15, 25, 35

Celkové hodnocení

Pro celkové hodnocení uchazeče se sčítají dosažené body v obou kolech přijímací zkoušky.

Maximální možný počet získaných bodů - 115 bodů
Minimální počet bodů pro složení přijímacích zkoušek - 72 bodů
Maximální počet přijatých uchazečů (zapsaných ke studiu) - 300

O přijetí uchazeče rozhoduje děkan fakulty na základě pořadí podle počtu bodů získaných v obou kolech přijímací zkoušky a doporučení závěrečné přijímací komise která bude zasedat 20.2.2008 a tím zakončí přijímací řízení na fakultu. Je sestavena z děkana, proděkana pro pedagogickou činnost, předsedy akademického senátu a předsedů všech jednotlivých přijímacích komisí. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje o pořadí součet bodů za výtvarnou zkoušku a zkoušku z exaktních věd.

Přijímací řízení bude probíhat v době od 21. 1. 2008 do 1. 2. 2008. Náhradní termín (pro nemocné) 13. – 14. 2. 2008 .


Příjem přihlášek: do 30.11.2007

Společně s přihláškou ke studiu se předkládá:
životopis ve kterém musí být uvedena veškerá předchozí studia na všech typech vysokých škol – dokončená, nedokončená i současná.
doklad o zaplacení poplatku.

Potvrzený prospěch ze střední školy fakulta vyžaduje u uchazečů, kteří budou maturovat v r. 2008 (známky z konečných vysvědčení 1. – 3. ročníku).

Fakulta nevyžaduje na přihlášky potvrzení od lékaře.


Přihlášku do přijímacího řízení na BSP FA ČVUT pro rok 2008/2009 je možno podat dvěma způsoby:

a) Přihláška na klasickém tiskopise – Řádně vyplněná a podepsaná přihláška společně s výše uvedenými přílohami – se zašle poštou na adresu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 7, 166 34 Praha 6

b) Elektronická přihláška, kterou možno podat na adrese prihlaska.cvut.cz. - Vytištěnou, podepsanou elektronickou přihlášku je nutno zaslat společně s výše uvedenými přílohami poštou na adresu fakulty. Po dojití na fakultu bude elektr. přihláška zaevidována.

Poplatek za přijímací řízení pro uchazeče 500,- Kč (u elektronického přihlašování 450,- Kč), uhradí uchazeč na účet u Komerční banky v Praze 6, číslo účtu 19-5505650247/0100, konstantní symbol 0558, u složenky 0379, variabilní symbol – uvede se rodné číslo uchazeče. Doklad o zaplacení je třeba připojit k přihlášce. Bez tohoto dokladu nebude přihláška zařazena do přijímacího řízení. Po zaevidování přihlášky na fakultě se administrativní poplatek nevrací.

Závěrečná upozornění
O výsledku přijímacího řízení je uchazeč vyrozuměn doporučeným dopisem. Uchazeč může ve smyslu zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. požádat rektora ČVUT o přezkoumání rozhodnutí děkana FA ČVUT.
Tato pravidla jsou v souladu s Řádem přijímacího řízení Českého vysokého učení technického v Praze, který je přílohou Statutu fakulty architektury ČVUT.

Pro uchazeče, kteří již na vysoké škole studovali nebo studují : České vysoké učení technické stanovuje pro studenty FA ČVUT poplatky za studium, které se vyhlašují na každý rok.

a) za studium delší než je standardní doba studia programu zvětšená o jeden rok – za každých započatých 6 měsíců 21.600,- Kč. Do doby studia se započítává též veškerá doba neúspěšně ukončených předchozích studií na ČVUT, i na jiných vysokých školách !! Tato výše poplatků byla stanovena pro akademický rok 2007/8. Pro akademický rok 2008/9 se předpokládá jejich navýšení na 23.000,-Kč (za každých započatých 6 měsíců).

b) za studium absolventů bakalářského nebo magisterského studijního programu – v dalším bakalářském studijním programu 2.300,- Kč, (za každý akademický rok studia).

Informace podává: studijní odd. FA ČVUT – pí. Nosková, telefon : 224353728, e-mail noskova@fa.cvut.cz, Internetová adresa: web.cvut.cz/fa


aktualizováno - 23. července 2007 - 01:45 | arch

 

 
 
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVKÁM NA ARCHITEKTURU

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2Bdesign